Yetişkin, Genç ve Ergenlere Yönelik Bireysel Psikoterapi :
Danışan gizliliği, mesleki sır ve psikolog meslek etiği temelinde yetişkin, genç ve ergenlere yönelik psikolojik destek ve psikoterapi sunmaktayım. Aynı zamanda Paris Cité Üniversitesi Psikanaliz ve Psikopatoloji Araştırmaları alanında (CRPMS laboratuvarında) araştırmacı olarak çalışıyor ve aynı bölümün lisans programında ders veriyorum. 
Pazartesi ve Cumartesi günleri Paris 10. Bölge'de bulunan ofisimde danışan kabul etmekteyim. Doctolib üzerinden ya da telefonla randevu alabilirsiniz. Türkçe, Fransızca ve İngilizce dillerinde çalışmaktayım.
Paris dışında ikamet eden danışanlarımla online psikoterapi görüşmeleri gerçekleştiriyorum.
Randevu talebinde bulunmak için psk.kivilcimilbasi@gmail.com adresine e-mail gönderebilir ya da telefon üzerinden (WhatsApp ya da operatör araması ile) ulaşabilirsiniz: +33 7 83 89 60 39.
Doctolib üzerinden randevu almak için

PSİKOTERAPİ VE PSİKOLOJİK DESTEK

Klinik Yaklaşım ve Çerçeve :
Klinik psikolog, klinik psikoloji yüksek lisansı boyunca aldığı kuramsal eğitim ve süpervizyon eşliğinde edindiği klinik deneyim sayesinde kendi terapötik araçlarını seçme ve uygulama yetkinliği kazanmış bir ruh sağlığı uzmanıdır. Aldığı bilimsel eğitime uygun yöntemsel bir tutumla danışanın talebini ve görüşme sırasında edindiği izlenimleri değerlendirir; danışanının durumuna en uygun terapötik yöntemi ve çerçeveyi belirler.
Psikanalitik kuram ve yöntem üzerinde şekillenen klinik uygulamanın merkezinde kişinin indirgenemez tekilliği vardır. İki farklı birey birebir aynı semptomları gösteriyor olsa da psikanalitik yaklaşımla çalışan bir klinisyen için önemli olan semptomun hangi tanı kategorisine girdiği değil, bireyin kendine özgü ruhsal işleyişinde ve hikayesinde edindiği işlevdir. Bu yaklaşım, klinisyenin danışanını psikiyatrik sınıflandırmalar ve tanı kategorilerinin ötesinde açık, tarafsız ve hassas bir tutumla dinlemesine ve danışanın da kendisini özgürce ifade edebilmesine imkan tanır.
Terapötik süreç, öznenin yaşadığı güçlüklerde rol oynayan bilinçdışı süreçlerin ve ruhsal sorunsalların klinisyen ile ilişki içerisinde görünür hale gelmesi, kişisel tarihin birlikte yeniden inşa edilmesi ve kişinin yaşadığı güçlüklerin kendi hikayesiyle ilişkilendirilerek anlamlandırılması üzerine kuruludur.
Görüşmelerin sıklığı öngörüşmeler esnasında belirlenir ve çalışma sırasında değişikliğe uğrayabilir. Terapi çalışması için haftada en az bir seans önerilmekte olup kararlaştırılan seans saati, terapinin devam ettiği dönem boyunca danışana ayrılır.
MESLEK ETİĞİ VE DANIŞAN GİZLİLİĞİ

"Varoluşunun ruhsal boyutuyla saygı görmek her bireyin devredilemez hakkıdır. Psikoloğun tüm eylemlerinin temelinde bu hakkın tanınması vardır."

1. Kişinin temel haklarına saygı:

- Psikolog tüm uygulamalarında anayasa ve yasalar tarafından korunan ve uluslararası anlaşmalarca güvence altına alınmış olan temel hak ve özgürlükleri gözetmekle yükümlüdür.

- Bireyin onur ve özgürlüğüne saygı içinde mesleğini icra eder.

- Bireyin bağımsızlığına saygı ilkesi, kişinin bilgiye erişim hakını ve karar verme özgürlüğünü de kapsar. Bilgiye erişim hakkı, danışanı hakkındaki bilgiyi danışanının anlayabileceği şeffaf bir biçimde danışanına sunma sorumluluğunu beraberinde getirir.

Herkes kendi tercihi doğrultusunda psikoloğunu seçme veya kendisine önerilen bakımı reddetme hakkına sahiptir. Psikolog danışanını sahip olduğu bu hak konusunda bilgilendirme sorumluluğu taşır.

2. Özel hayata, mesleki sırra ve danışan gizliliğine saygı:

- Mesleki sır ve danışan gizliliğini tüm uygulamalarında garanti altına almakla yükümlüdür.

- Tüm uygulamalarında ve koşullar ne olursa olsun ilgili kişileri bilgilendirme ve onların "bilgilendirilmiş" rızalarını alma zorunluluğu vardır. (Bilgilendirilmiş rıza, yapılan müdahalenin ve olası sonuçlarının ilgili kişinin anlayabileceği şekilde ifade edilmesini içerir. Bu kural ruhsal durumu ve bilişsel yetileri ne olursa olsun tüm bireyler için geçerlidir.)

- Kimsenin kendisi hakkında hiçbir şeyi açık etmeye zorlanamayacağı ilkesine saygı duymakla yükümlüdür.

Genel İlkeler:

3. Mesleki doğruluk ve dürüstlük:

- Psikolog, mesleğinin uygulanmasına içkin olan etik ilkelere, doğruluk ve dürüstlük değerlerine her koşulda uymakla yükümlüdür.

- Mesleki ilişkiyi, kişisel, dini, sekter, politik ya da herhangi bir ideolojik çıkar doğrultusunda kullanmama yükümlülüğü vardır.

- Uygulamaları ya da yazılarının başkaları tarafından olası kullanımlarını öngörme sorumluluğu vardır.

- Bu sorumluluk, psikoloğun mesleki kimliğini kullanarak sosyal medya ve kitle iletişim araçları üzerinden yaptığı müdahaleleri ve paylaşımları için de geçerlidir.

4. Yetkinlik ve yeterlilik:

Psikolog yetkinliğini şunlara borçludur:

a. Psikolog ünvanını kullanma hakkına ilişkin yasal düzenlemelerce belirlenen şartlar altında aldığı kuramsal ve yöntemsel bilgiler,

(Öyleyse her psikolog aldığı bilimsel eğitime uygun alanda mesleğini icra etmek zorundadır.)

b. Bu bilgilerini düzenli olarak güncel araştırmalarla desteklemesi,

c. Ötekine yaklaşımını ve kavrayışını etkileyebilecek, kendi kişiliği ve ruhsallığından kaynaklanan unsurları ayırt etmesine izin veren bir formasyon.

(Öyleyse her psikoloğun kendisini tanımak adına kişisel bir çalışma yapma yükümlülüğü vardır).


- Her psikolog kendi mesleki yeterliliklerinin kefilidir. Eğitimini ve deneyimini göz önüne alarak kendi yetkinlik sınırlarını belirler. Gerekli yeterliliği taşımadığını düşündüğü tüm uygulamaları reddetmek mesleki sorumluluğudur.

- Yaptığı müdahalenin bağlamı ya da maruz kaldığı baskı her ne olursa olsun sağduyulu, ölçülü, titiz ve tarafsız tutumunu korur.

5. Mesleki sorumluluk ve özerklik:

Psikolog, mesleki yetkinliği ve işlevleri çerçevesinde kendi müdahale tarzını, yöntem ya da tekniklerini seçmekten ve uygulamaktan sorumludur ve bu sorumluluğunu özerk bir biçimde yerine getirir.

- Mesleki uygulamalarının temelinde olan bu özerkliği bilhassa verdiği hizmetten yararlananların ve işverenlerinin nezdinde savunur.

- Mesleki yetkinliği ve üstlendiği görevlerin birbiriyle uyum içinde olduğuna dikkat eder.

- Farklı görevler ve işlevler üstlenebilir. Bunları birbirinden ayırmak ve herbirinin kendine has çerçevesini belirlemek psikoloğun sorumluluğundadır.

6. Müdahale çerçevesine saygı ve ihtimam:

Psikoloğun belli bir müdahale bağlamında uygulamaya koyduğu yöntemsel tertibatlar yalnızca o müdahalenin amaçlarına hizmet etmek zorundadır.

(Örneğin, danışanının ruhsal işleyişini daha iyi değerlendirmek üzere kişilik testleri ya da diğer psikolojik testleri uyguluyorsa bu testlerin sonuçlarını başka bir amaçla kullanamaz. Ya da bu testleri işvereni istediği için ya da maddi getirisini gözeterek değil, yalnızca danışanını değerlendirmek için gerçekten gerekli olduklarına inandığı zaman uygulamakla yükümlüdür.)

- Psikolog, seçtiği ve yapılandırdığı müdahale biçimlerinin makul bir açıklamasını, muhattabının anlayabileceği bir dille sunabilecek durumda olmalıdır. Meslektaşlarıyla gerçekleştirebileceği akılcı bir tartışmada bu müdahale biçimlerinin kuramsal ve yöntemsel temellerini savunabilmelidir.

(Öyleyse akılcı, kuramsal ve yöntemsel gerekçelerini sunamayacağı hiçbir müdahalede bulunmamak, psikoloğun mesleki sorumlulukları arasındadır.)